វិធីថ្មីមួយដើម្បីរកប្រាក់លើបណ្តាញដោយគ្មានកម្មវិធី។ នេះជាប្រភេទនៃប្រាក់ចំណូលគឺអាចប្រើបានគ្រប់គ្នាដោយមិនលើកលែង។ សម្រាប់ប្លុកនិងអ្នកគ្រប់គ្រង,នេះគឺជាការពិតប្រាកអំណោយពីស្ថានសួគ៌,ទាំងពីរចាប់ផ្តើមនិងអ្នកជំនាញ។ ដើម្បីយកន្តឹង,បានជាមួយយើង-គ្រាន់តែចូលនៅក្នុងឥឡូវនេះ។ មិនចាំបាច់រកម្សាន្ត។

About