មកនៅលើ,អ្នកអាចជជែកជាមួយនឹងនរណាម្នាក់តាមរយៈអេក្រង់។ មិនមានវិធីល្អប្រសើរដើម្បីជួបមនុស្សបណ្តាញជាជាងតាមរយៈអ៊ិនធើណិ។ ឥតគិតថ្លៃវីដេអូជជែណឺវីដេអូណាត់ជួបជាមួយថ្មីនិងវិធីសប្បាយដើម្បីជជែកជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូជជែក។ ការចុះឈ្មោះគឺមិនមែនទាមទារ។

About